უფასო განცხადებები

საიტით სარგებლობის შეთანხმება

განცხადება

სსიპ − საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ "საქპატენტთან" არსებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს თხოვნის შესაბამისად, keke.ge "რეკლამის შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, ვებ გვერდიდან ხსნის ყველა განცხადებას, რომელიც სთავაზობს მესამე პირებს უეფას 2015 წლის სუპერთასის მატჩის ბილეთების შეძენას.

ამასთან, კომპანია მოუწოდებს მის მომხმარებლებს თავი შეიკავონ ბილეთების გასაყიდად შეთავაზებისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ დაეკისრებათ კანონმდებლობით განსაზღვრული სანქცია.

ქვემოთ მოცემული წესები წარმოადგენს შეთანხმებას ვებ-გვერდის "KeKe.ge - უფასო განცხადებების საიტი" ადმინისტრაციასა და ამ საიტის მომხმარებლებს შორის, რომლის პირობებითაც ხორციელდება KeKe.ge-ზე წარმოდგენილი ინფორმაციის გამოყენება.

I. ზოგადი დებულებები

 1. KeKe.ge-ს გამოყენებით მომხმარებელი ეთანხმება ამ შეთანხმების პირობებს. KeKe.ge-ს ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს მოცემული პირობები. ახალი პირობები ძალაში შედის KeKe.ge-ზე განთავსების მომენტიდან.
 2. მოცემული წესები არ ვრცელდება იმ ორგანიზაციებზე (ნებისმიერი საკუთრების ფორმით), ინდივიდუალურ მეწარმეებზე და სხვა ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც KeKe.ge-ს ანალოგიურ მომსახურებას ეწევიან გლობალური ინფორმაციული ქსელის ინტერნეტის მეშვეობით. ამ კატეგორიის მომხმარებელთან თანამშრომლობის შესახებ პირობების შესათანხმებლად აუცილებელია KeKe.ge-ს ადმინისტრაციასთან დაკავშირება.
 3. KeKe.ge-ს ადმინისტრაცია მომხმარებელს უზრუნველყოფს მის საიტზე არსებულ მრავალფეროვან მასალებთან წვდომას. მასალები, რომლებიც KeKe.ge-ს ადმინისტრაციისა და მისი პარტნიორების მიერაა შექმნილი, დაცულია ამ სფეროში არსებული საავტორო უფლებების შესახებ კანონისა და საერთაშორისო საკანონმდებლო აქტის მიერ.
საიტზე განთავსებული ნებისმიერი მასალის გამოყენება ან ციტირება დაშვებულია მხოლოდ KeKe.ge-ს ვებ საიტის იმ გვერდის ბმულის მითითებით, საიდანაც ეს ინფორმაცია იქნა აღებული.

II. პასუხისმგებლობის უარყოფის პირობები

KeKe.ge-ს სისტემაში განთავსებულია მესამე პირთა მიერ შექმნილი და მათ მიერვე განთავსებული მასალები. ვინაიდან KeKe.ge-ს ადმინისტრაციას არ ძალუძს გააკონტროლოს ამ მასალების შინაარსი და უსაფრთხოება, უკანასკნელი არ აგებს პასუხს შემდეგზე:

 • მომხმარებლის მიერ KeKe.ge-ს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსზე, მათ მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაძლო შეუსაბამობაზე ან შეურაცმყოფელ ხასიათზე.
 • KeKe.ge-ს მეშვეობით ნაყიდი ან მოპოვებული მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხზე, და მათ მიღებულ სტანდარტებთან ან მომხმარებელთა მოლოდინთან შესაძლო შეუსაბამობაზე.
 • KeKe.ge-ს საიტზე განთავსებული სარეკლამო მასალების სანდოობაზე და მათში რეკლამირებული საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების ხარისხზე.
 • ნებისმიერ პირდაპირ თუ ირიბ ზარალზე და ხელიდან გაშვებულ სარგებელზე, მაშინაც კი თუ ეს იყო KeKe.ge-ს გამოყენების ან არგამოყენების შედეგი.
 • KeKe.ge-ზე მოპოვებული ინფორმაციის გამოყენებისგან მიღებულ შედეგზე.
 • KeKe.ge-ს გამოყენებით მიღებული შედეგების მომხმარებელთა მოლოდინთან შესაძლო შეუსაბამობაზე.
 • მომხმარებლის მიერ KeKe.ge-ს გამოყენების შედეგად შეძენილ, მოწყობილობისა თუ პროგრამული უზრუნველყოფის, რაიმე დაზიანებაზე.
 • KeKe.ge-ს გამოყენების შესაძლებლობის რაიმე მიზეზით არ არსებობაზე.
 • KeKe.ge-ზე განთავსებული ინფორმაციის მესამე პირების მიერ გამოყენების ხერხებზე.
 • KeKe.ge-ზე არსებული მონაცემების აბსოლუტურ სისწორეზე.
ამასთანავე KeKe.ge-ს ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ცვლილებები შეიტანოს ან საერთოდ წაშალოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შეუსაბამობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან ან ატარებს ვისამე ან რისამე შეურაცმყოფელ ხასიათს.
Copyright © 2010 KeKe.ge, All Rights Reserved. საიტზე წარმოდგენილი სავაჭრო ნიშნები და ბრენდები ეკუთვნით მათ კანონიერ მფლობელებს. საიტით სარგებლობისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით მომხმარებლებთან შეთანხმებას.