უფასო განცხადებები

საიტით სარგებლობის შეთანხმება

ქვემოთ მოცემული წესები წარმოადგენს შეთანხმებას ვებ-გვერდის "KeKe.ge - უფასო განცხადებების საიტი" ადმინისტრაციასა და ამ საიტის მომხმარებლებს შორის, რომლის პირობებითაც ხორციელდება KeKe.ge-ზე წარმოდგენილი ინფორმაციის გამოყენება.

I. ზოგადი დებულებები

 1. KeKe.ge-ს გამოყენებით მომხმარებელი ეთანხმება ამ შეთანხმების პირობებს. KeKe.ge-ს ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეცვალოს მოცემული პირობები. ახალი პირობები ძალაში შედის KeKe.ge-ზე განთავსების მომენტიდან.
 2. მოცემული წესები არ ვრცელდება იმ ორგანიზაციებზე (ნებისმიერი საკუთრების ფორმით), ინდივიდუალურ მეწარმეებზე და სხვა ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც KeKe.ge-ს ანალოგიურ მომსახურებას ეწევიან გლობალური ინფორმაციული ქსელის ინტერნეტის მეშვეობით. ამ კატეგორიის მომხმარებელთან თანამშრომლობის შესახებ პირობების შესათანხმებლად აუცილებელია KeKe.ge-ს ადმინისტრაციასთან დაკავშირება.
 3. KeKe.ge-ს ადმინისტრაცია მომხმარებელს უზრუნველყოფს მის საიტზე არსებულ მრავალფეროვან მასალებთან წვდომას. მასალები, რომლებიც KeKe.ge-ს ადმინისტრაციისა და მისი პარტნიორების მიერაა შექმნილი, დაცულია ამ სფეროში არსებული საავტორო უფლებების შესახებ კანონისა და საერთაშორისო საკანონმდებლო აქტის მიერ.
საიტზე განთავსებული ნებისმიერი მასალის გამოყენება ან ციტირება დაშვებულია მხოლოდ KeKe.ge-ს ვებ საიტის იმ გვერდის ბმულის მითითებით, საიდანაც ეს ინფორმაცია იქნა აღებული.

II. პასუხისმგებლობის უარყოფის პირობები

KeKe.ge-ს სისტემაში განთავსებულია მესამე პირთა მიერ შექმნილი და მათ მიერვე განთავსებული მასალები. ვინაიდან KeKe.ge-ს ადმინისტრაციას არ ძალუძს გააკონტროლოს ამ მასალების შინაარსი და უსაფრთხოება, უკანასკნელი არ აგებს პასუხს შემდეგზე:

 • მომხმარებლის მიერ KeKe.ge-ს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შინაარსზე, მათ მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაძლო შეუსაბამობაზე ან შეურაცმყოფელ ხასიათზე.
 • KeKe.ge-ს მეშვეობით ნაყიდი ან მოპოვებული მომსახურების, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხზე, და მათ მიღებულ სტანდარტებთან ან მომხმარებელთა მოლოდინთან შესაძლო შეუსაბამობაზე.
 • KeKe.ge-ს საიტზე განთავსებული სარეკლამო მასალების სანდოობაზე და მათში რეკლამირებული საქონლის, სამუშაოს ან მომსახურების ხარისხზე.
 • ნებისმიერ პირდაპირ თუ ირიბ ზარალზე და ხელიდან გაშვებულ სარგებელზე, მაშინაც კი თუ ეს იყო KeKe.ge-ს გამოყენების ან არგამოყენების შედეგი.
 • KeKe.ge-ზე მოპოვებული ინფორმაციის გამოყენებისგან მიღებულ შედეგზე.
 • KeKe.ge-ს გამოყენებით მიღებული შედეგების მომხმარებელთა მოლოდინთან შესაძლო შეუსაბამობაზე.
 • მომხმარებლის მიერ KeKe.ge-ს გამოყენების შედეგად შეძენილ, მოწყობილობისა თუ პროგრამული უზრუნველყოფის, რაიმე დაზიანებაზე.
 • KeKe.ge-ს გამოყენების შესაძლებლობის რაიმე მიზეზით არ არსებობაზე.
 • KeKe.ge-ზე განთავსებული ინფორმაციის მესამე პირების მიერ გამოყენების ხერხებზე.
 • KeKe.ge-ზე არსებული მონაცემების აბსოლუტურ სისწორეზე.
ამასთანავე KeKe.ge-ს ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ცვლილებები შეიტანოს ან საერთოდ წაშალოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შეუსაბამობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან ან ატარებს ვისამე ან რისამე შეურაცმყოფელ ხასიათს.
Copyright © 2006-2017 KeKe.ge, All Rights Reserved. საიტზე წარმოდგენილი სავაჭრო ნიშნები და ბრენდები ეკუთვნით მათ კანონიერ მფლობელებს. საიტით სარგებლობისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით მომხმარებლებთან შეთანხმებას.